S novou sériou noriem IEC 62305 (STN EN 62305) je stav techniky v oblasti ochrany pred bleskom začlenený do jednotnej a aktualizovanej medzinárodnej (európskej) normy. Súčasným normám ochrany pred bleskom (IEC 62305-3 (STN EN 62305-3) a IEC 62305-4 (STN EN 62305-4)) predchádzali dve všeobecné normy (IEC 62305-1 (STN EN 62305-1) a 62305-2 (STN EN 62305-2))(Tabuľka 1.1.1).Dodatky k nemeckým štandardom obsahujú dôležité národné údaje (Tabuľka 1.1.2).

Klasifikácia Názov
IEC 62305-1 (STN EN 62305-1):2010-12 Ochrana pred bleskom Časť 1: Všeobecné princípy
IEC 62305-2 (STN EN 62305-2):2010-12 Ochrana pred bleskom Časť 2: Manažérstvo rizika
IEC 62305-3 (STN EN 62305-3):2010-12 Ochrana pred bleskom Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života
IEC 62305-4 (STN EN 62305-4):2010-12 Ochrana pred bleskom Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách
Tabuľka1.1.1 Normy ochrany pred bleskom platné od decembra 2010
Norma Dodatok Názov
DIN STN EN 62305-2 1 Riziko bleskov v Nemecku
2 Asistencia pre výpočet posudzovania rizika pre stavby
3 Doplňujúce informácie pre použitie DIN STN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2)
DIN STN EN 62305-3 1 Doplňujúce informácie pre použitie of DIN STN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
2 Doplňujúce informácie pre špecifické stavby
3 Doplňujúce informácie k testovaniu a údržbe systémov ochrany pred bleskom
4 Použitie kovových striech v systéme ochrany pred bleskom
5 Ochrana pred bleskom a prepätím pre fotovoltaické napájacie systémy
DIN STN EN 62305-4 1 Zdieľanie bleskového prúdu
Tabuľka 1.1.2 Dodatky k nemeckej norme DIN EN 62305
IEC 62305-1 (STN EN 62305-1): Všeobecné princípy

Táto časť obsahuje informácie o nebezpečenstve zásahu bleskom, charakteristiku bleskov a výsledné parametre pre simuláciu účinkov zásahu bleskom. Ďalej je v nej uvedený prehľad o sérií noriem IEC 62305(STN EN 62305). Sú tu vysvetlené postupy a zásady ochrany tvoriace základ nasledujúcich častí.

IEC 62305-2 (STN EN 62305-2): Manažérstvo rizika

Manažérstvo rizika v súlade s normou IEC 62305-2 (STN EN 62305-2) obsahuje analýzu rizika s cieľom stanoviť, či je potrebná ochrana pred bleskom. Ďalej je definované technicky a ekonomicky optimálne ochranné opatrenie. Na koniec je určené zostávajúce zvyškové riziko. Počnúc nechráneným stavom budovy, zostávajúce riziko je znižované a znižované, až kým nie je pod prijateľným rizikom. Táto metóda môže byť použitá jednak pre jednoduché určenie triedy LPS v súlade s normou IEC 62305-3 (STN EN 62305-3) a pre vytvorenie systému komplexnej ochrany pred elektromagnetickými impulzmi blesku (LEMP) v súlade s IEC 62305-4 (STN EN 62305-4).

Dodatok 1 k nemeckej norme DIN STN EN 62305-2 (Dodatok 1 nemeckej normy VDE 0185-305-2): Riziko bleskov v Nemecku

Tento dodatok obsahuje mapy hustoty Ng pozemných bleskov v Nemecku. Ng je vyžadované pre analýzu rizík podľa normy IEC 62305-2 (STN EN 62305-2).

Dodatok 2 k nemeckej norme DIN STN EN 62305-2 (Dodatok 2 k nemeckej norme VDE 0185-305-2): Asistencia pre výpočet posudzovania rizík pre stavby

Tento dodatok obsahuje asistenciu pre výpočet posudzovania rizík podľa normy IEC 62305-2 (STN EN 62305-2) pre ochranu stavieb a osôb podľa normy  IEC 62305-3 (STN EN 62305-3) rovnako ako elektrické a elektronické systémy v stavbách podľa IEC 62305-4 (STN EN 62305-4).

Dodatok 3 nemeckej normy DIN STN EN 62305-2 (Dodatok 3 nemeckej normy VDE 0185-305-2): Doplňujúce informácie pre použitie DIN STN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2)

Tento dodatok obsahuje informácie a údaje pre jednoduchšie použitie a pochopenie noriem a berie do úvahy aj nové poznatky.

IEC 62305-3 (STN EN 62305-3): Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života

Táto časť sa zaoberá ochranou budov a osôb pred materiálnymi škodami a život ohrozujúcimi situáciami spôsobenými účinkami bleskového prúdu alebo nebezpečného iskrenia, a to najmä v prípade priameho zásahu bleskom. Systém ochrany pred bleskom, pozostávajúci z vonkajšej ochrany pred bleskom (zachytávacia sústava, sústava zvodov a uzemňovacia sústava) a vnútornej ochrany proti bleskom (ekvipotenciálne pospájanie proti blesku a oddeľovacia vzdialenosť), slúži ako ochranné opatrenie. Systém ochrany pred bleskom je definovaný svojou triedou SOB, trieda SOB I je účinnejšia ako SOB IV. Vyžadovaná trieda SOB je stanovená pomocou analýzy rizík vykonanej v súlade s normou IEC 62305-2 (STN EN 62305-2), ak nie je ustanovené inak v nariadeniach (napr. v stavených predpisoch).

Dodatok 1 nemeckej normy DIN STN EN 62305-3 (Dodatok  1 nemeckej normy VDE 0185-305-3): Doplňujúce informácie pre použitie DIN STN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)

Dodatok 1 poskytuje podrobnejšie informácie k prílohe E „Pokyny pre projektovanie, výstavbu, údržbu a kontrolu systémov ochrany pred bleskom“ v norme. Zameriava sa na dimenzovanie zachytávacej sústavy, použitie kovových súčastí, polohovanie zachytávacích vodičov a tyčí, používanie chránených zväzkov, atď. Okrem toho poskytuje informácie o správaní sa konštrukčným materiálov a komponentov pri požiari. Pre definíciu rozsahu normy sú uvedené oblasti, kde platia špeciálne predpisy (napr. železničné systémy, elektrický prenos, distribučné a generačné systémy mimo budovy, potrubia, vozidlá, lode, lietadlá a pobrežné systémy).

Okrem toho sú rôzne pojmy a definície definované presnejšie (napr. systém uzemňovacích drôtov, uzemňovacia elektróda, ekvipotenciálne pospájanie proti blesku) a poznámky o správnom využití hliníkových vodičov inštalovaných na alebo pod povrchom, pričom  boli pridané malta a betón. Poznámka, že  v podstate nie je dovolené používať hliník v zemi, je prvoradá. Využitie spojníc pre uzemňovacie elektródy je vysvetlené na základe niekoľkých vzoriek údajov.

Taktiež boli pridané alebo znázornené na obrázkoch ochranné opatrenia proti dotykovému a krokovému napätiu, využitia odkvapov, zvodov a oceľových stĺpov, prírodných uzemňovacích elektród, ručne alebo priemyselne vyrábané komponenty a ochranné opatrenia proti korózii.

Dodatok 2 k nemeckej norme DIN STN EN 62305-3 (Dodatok 2 k nemeckej norme VDE 0185- 305-3): Doplňujúce informácie k špecifickým stavbám

Tento dodatok obsahuje informácie o špecifických stavbách, ako sú nemocnice, športové ihriská, kúpaliská, silá s nebezpečenstvom výbuchu, vysoké sklady, čističky odpadových vôd a bioplynky, s prihliadnutím k technickému rozvoju v posledných rokoch.

Dodatok 3 k nemeckej norme DIN STN EN 62305-3 (Dodatok 3 k nemeckej norme VDE 0185-305-3): Doplňujúce informácie k testovaniu a údržbe systémov na ochranu pred bleskom

Tento dodatok obsahuje informácie o kontrole systémov ochrany pred bleskom a poskytuje diagramy. Okrem toho sú tu definované pojmy a ich význam (napr. špecialista na ochranu pred bleskom). Tento dodatok tiež obsahuje údaje o rôznych meracích metódach na kontrolu systémov ochrany pred bleskom (kontaktný odpor, odpor uzemnenia) a informácie o dokumentácii.

Dodatok 4 k nemeckej norme DIN STN EN 62305-3 (Dodatok 4 k nemeckej norme VDE 0185-305-3): Použitie kovových striech  v systémoch ochrany pred bleskom

Kovové strechy môžu byť použité ako prirodzená súčasť systému ochrany pred bleskom. Cieľom tohto dodatku je poskytnúť dodatočné informácie o použití kovových striech podľa normy IEC 62305 (STN EN 62305).

Dodatok 5 k nemeckej norme DIN STN EN 62305-3 (Dodatok 5 k nemeckej norme VDE 0185-305-3): Ochrana pred bleskom a prepätím pre fotovoltaické systémy napájania

Tento dodatok popisuje ochranu fotovoltaických napájacích systémov v prípade zásahu bleskom a prepätím atmosférického pôvodu. Taktiež sú tu popísané požiadavky a opatrenia na zabezpečenie ochrany, prevádzky a dostupnosti fotovoltaických napájacích systémov.

 IEC 62305-4 (STN EN 62305-4): Elektrické a elektronické systémy v stavbách

Táto časť sa zaoberá ochranou stavieb s elektrickými a elektronickými systémami proti účinkom elektromagnetického impulzu bleskov. Na základe ochranných opatrení v súlade s IEC 62305-3 (STN EN 62305-3), táto norma tiež berie do úvahy účinky elektrických a magnetických polí ako aj indukované napätie a prúdy spôsobené priamymi a nepriamymi zásahmi blesku.

Dôležitosť a nutnosť tejto normy je odvodená z rastúceho využívania rôznych elektrických a elektronických systémov, ktoré sú označované ako informačné systémy. Na ochranu týchto informačných systémov je stavba rozdelená do zón ochrany proti bleskom (ZOPB). Toto umožňuje zohľadniť miestne rozdiely v počte, type a citlivosti elektrických a elektronických zariadení pri výbere ochranných opatrení. Pre každú zónu ochrany proti bleskom je vykonaná analýza rizík v súlade s IEC 62305-2 (STN EN 62305-2) pre výber týchto opatrení, ktoré zabezpečujú optimálnu ochranu pri minimálnych nákladoch.

Časti 1 až 4 normy IEC 62305 (STN EN 62305) môžu byť použité k návrhu, inštalácii, kontrole a udržiavaniu systémov ochrany pred bleskom, ich inštalácii, ich obsah a osoby v nich sa nachádzajúce.