Materiály a komponenty určené pre systémy ochrany pred bleskom musia byť navrhnuté a otestované pre elektrické, mechanické a chemické namáhanie (napr. korózia), ktoré je očakávané počas používania. To ovplyvňuje komponenty vonkajšieho a aj vnútorného systému ochrany pred bleskom.

IEC 62561-1 (STN EN 62561-1): Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 1: Požiadavky na pripájacie prvky

Táto norma popisuje procedúry testovania kovových spojovacích súčastí. Súčasti patriace do rozsahu tejto normy sú:

  • Svorky
  • Konektory
  • Spojovacie súčasti
  • Preklenovacie súčasti
  • Dilatačné časti
  • Testovacie kĺby

Svorky a konektory DEHN spĺňajú požiadavky tejto normy.

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 2: Požiadavky na vodiče a na uzemňovače

Táto norma určuje požiadavky na vodiče, zachytávacie sústavy, uzemňovacie tyče a uzemňovače.

IEC 62561-3 (STN EN 62561-3): Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 3: Požiadavky na oddeľovacie iskriská
IEC 62561-4 (STN EN 62561-4): Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 4: Požiadavky na príchytky vodičov
IEC 62561-5 (STN EN 62561-5): Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 5: Požiadavky na revízne skrine uzemňovače a priechodky uzemňovačov
IEC 62561-6 (STN EN 62561-6): Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 6: Požiadavky na počítadlá zásahov blesku
IEC 62561-7 (STN EN 62561-7): Súčasti ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 7: Požiadavky na zmesi zlepšujúce uzemnenie
IEC 61643-11 (EN 61643-11): Nízkonapäťové  ochranné prístroje. Časť 11: Prepäťové ochranné prístroje zapojené v sieťach nízkeho napätia. Požiadavky a skúšobné metódy

Táto norma popisuje požiadavky na nízkonapäťové  ochranné prístroje (SPD), aby bola zabezpečená ochrana pred následkami priameho a nepriameho zásahu blesku alebo iných prechodových javov.

IEC 61643-12 (STN CLC/TS 61643-12): Nízkonapäťové ochrany pred prepätím. Časť 12: Ochrany pred prepätím zapojené v nízkonapäťových distribučných sieťach. Výber a princípy aplikácie

Táto norma/technická špecifikácia sa musí používať spolu s normou IEC 61643-11 (STN EN 61643-11) a zahŕňa v sebe informácie o parametroch, ktoré sú potrebné pre správny výber-prepäťové ochranné prístroje. Ďalej ponúka informácie o výbere a koordinácií SPD. V tomto kontexte, celé operačné prostredie používaných SPD, ako napríklad zariadenia, ktoré majú byť chránené, vlastnosti systému, miera izolácie, druhy prepätia, metódy inštalácie, miesta inštalácie SPD, koordinácia SPD, druhy porúch SPD a dôsledky v prípade zlyhania zariadení, ktoré majú byť chránené, musia byť brané v úvahu. Táto norma/technická špecifikácia tiež popisuje zásady výberu, prevádzky, miesta inštalácie a koordinácie SPD zapojených do 50/60 Hz AC systémov a zariadenia s menovitým napätím do 1000 V (hodnoty kvadratického priemeru, RMS). Táto norma/technická špecifikácia zahŕňa len SPD v elektroinštaláciách budov. Prepäťové ochranné prístroje nainštalované v zariadeniach nie sú brané v úvahu.

IEC 61643-21 (STN EN 61643-21): Nízkonapäťové ochrany pred prepätím. Časť 21: Ochrany pred prepätím zapojené do telekomunikačných a signálnych sietí. Požiadavky na spôsobilosť a skúšobné metódy

Táto norma popisuje výkonové požiadavky a testovacie procedúry pre prepäťové ochranné prístroje použité v telekomunikačných a signalizačných sieťach vrátane

  • Dátových sietí
  • Sietí hlasovej komunikácie
  • Núdzových poplašných systémov a
  • Automatizačných systémov
IEC 61643-22 (STN CLC/TS 61643-22): Nízkonapäťové ochrany pred prepätím. Časť 22: Ochrany pred prepätím zapojené do telekomunikačných a signálnych sietí. Výber a princípy používania

Táto norma/technická špecifikácia popisuje zásady výberu a používania prepäťových ochranných prístrojov používaných na ochranu telekomunikačných a signalizačných sietí.

 IEC 61663-1 (STN EN 61663-1): Ochrana pred bleskom. Telekomunikačné vedenia. Časť 1: Inštalácie s optickými káblami
IEC 61663-2 (STN EN 61663-2): Ochrana pred bleskom – Telekomunikačné vedenie. Časť 3: Vedenie z kovovými vodičmi
Dodatok 1 k nemeckej norme DIN VDE 0845 (Dodatok 1 k nemeckej norme VDE 0845): Zariadenia informačných technológií (IT zariadenia) a ich ochrana pred prepätím

Tento dodatok poskytuje dodatočné informácie ako ochrániť IT zariadenia pred prepätím. Normatívne požiadavky sú zahrnuté v normách IEC 61663-1 (STN EN 61663-1), IEC 61663-2 (STN EN 61663-2) a IEC 61643-21 (STN EN 61643-21).