DEHN chráni.
         Bulletin IP ILPC 2016 / článok 13

                                    Pomôže DEHNshield!

Ako má byť chránený celý bytový dom je jasné z radu platných noriem STN EN 62305. Objekt má byť chránený buď izolovaným bleskozvodom - Izolovaná LPS, alebo v prípade vyšších objektov a objektov so železobetónovými prvkami je volená variant Faradayovej klietky- neizolovaná LPS.

Bohužiaľ, v praxi to vyzerá na objektoch s bytmi tak, ako keby neplatili nielen normy, ale aj fyzikálne zákony. Na strechách objektov sú zariadenia sem tam nepripojená, pripojené alebo je vykonaný pokus o izolované prevedenie bleskozvodu s tým, že je prehliadaná vodivosť použitých konštrukčných prvkov stavby. Typickou chybou je ignorovanie kovu v železobetóne, alebo pripojenie kovových prvkov bez zohľadnenia toho, kde vlastne končí.

 

Typické škody na bytových domoch

Škoda na nechránenom, alebo zle chránenom objekte je možná v rozsahu 0-100%. V praxi bývajú najčastejšie spôsobené škody zavlečením bleskového prúdu do anténnych rozvodov. Anténny stožiar tvorí dominantu objektu stráviť večer pri televízore, dá sa športovať behaním po schodoch. Škody sú samozrejme oveľa väčšie a okrem televízora skončí na zbernom dvore aj veľa iných spotrebičov

 

Ochrana celého domu

To je samozrejme správne riešenie, ale nie vždy sa stretne s pochopením u ostatných majiteľov bytových jednotiek. Čím nižšie je ich byt v dome umiestnený, tým menej chápu strach tých, čo bývajú pod strechou. Má teda možnosť ochrániť seba a svoj majetok len jeden z mnohých majiteľov bytov v dome?

 

Ochrana jedného bytu v dome

Bytová rozvodnica sa typicky nachádza za vstupnými dverami bytu, pokiaľ zo strany napájania chceme zabrániť iba priečnemu prepätiu, inštaluje sa zvodič sem, v niektorých domoch, kde prebehla rekonštrukcia vnútorných rozvodov starostlivo, je k dispozícii vodič pre uzemnenie, vedený paralelne s vnútornými rozvodmi elektrickej energie a tak je možné pod bytovú rozvodnicou vytvoriť miestnu ekvipotenciálnu svorkovnicu. Vodič po spájaní je ťahaný v panelových domoch ešte po kovovej konštrukcii bytového jadra a tak je nanajvýš vhodné, vykonať prepojenie medzi týmito dvoma potenciálmi spolu s odbočkou do miesta, kde do bytu vstupuje anténny rozvod. Pokiaľ by bol objekt ochránený tak ako má a bol by na vstupe napájania umiestnený zvodič bleskových prúdov DEHNventil, postačovalo by v bytovej rozvodnici inštalovať iba zvodič prepätia typ 2 DEHNguard. Vzhľadom k tomu, že pri tomto kompromisnom riešení nemožno so zvodičom typu 1 na spoločných rozvodoch moc počítať, je treba do bytu inštalovať zvodič typ 1. Ideálnym kandidátom pre túto funkciu je DEHNshield TNC / TNS obj.č. 941 300/941 400. Tento kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia má rovnakú veľkosť ako zvodič typ 2, ale obsahuje iskrisko, ktoré zvláda až 12,5 kA bleskového prúdu na jednom póle, to je na tomto mieste viac ako dostatočné. Vďaka použitiu iskriska, možno s výhodou počítať s dlhšou životnosťou, ako keby bol na rovnakom mieste použitý varistorový zvodič typ 2. Vďaka veľmi nízkej ochrannej úrovni Up zvodiča DEHNshield, ktorá je do 1,5 kV a použitia iskriska, možno tento zvodič spoľahlivo koordinovať sa zvodičmi typ 3, ktoré sa nasadia priamo ku chráneným spotrebičom. Ako zvodič typ 3, možno použiť ako DEHNflex M, tak zásuvkové adaptéry DEHNprotector obj. Č. 909 305, sú variantne k dispozícii v kombináciách s ochranou aj iných ako napájacích systémov. Ak by v byte bol použitý nejaký stacionárne spotrebič typu servera, alebo napríklad aj plynový kotol či zabezpečovacie zariadenie, bolo by výhodné použiť zvodič DEHNcord obj. Č. 900 430, ktorý má kompaktné rozmery nevyžadujúci pre upevnenie lištu TS 35, ale jedná sa o zvodič prepätia typ 2. Na vstupujúcu telefónnu linku je možné použiť zvodič bleskových prúdov DEHNbox TC 180 obj. č. 922 210, alebo BLITZDUCTOR® XT BD 180. Na anténne vodiče, či sa už jedná o káblový rozvod signálu, alebo anténne rozvody, je vhodné nasadiť DEHNgate GFF TV obj. č. 909 705, ktorý si opäť poradí s časťou bleskového prúdu. Takto vykonaná ochrana bytu v dome, ktorý je nedostatočne chránený, poskytuje majiteľovi bytové jednotky veľmi slušnú šancu, že po zásahu bleskom do domu, alebo zavlečenia bleskového prúd z distribučného vedenia alebo po zásahu bleskom susedného objektu, budú škody na elektrickom a elektronickom vybavení bytu na dolnej hranici možných škôd. Nemožno však zabúdať na to, že sa jedná o kompromisné riešenie a tým najlepším krokom by bolo uviesť do poriadku ochranu celého domu.