Bezpečnostné požiadavky u káblových sietí pre televízne a rozhlasové signály a interaktívne služby.

Prijímacie antény satelitného aj pozemného vysielania sa dnes inštalujú takmer výhradne na strechách budov. Preto norma STN EN 60728-11 pamätá okrem potenciálového vyrovnania a ochrany káblovej siete pred bleskom pomocou potenciálového vyrovnania káblového tienenia aj na uzemnenie. Táto norma sa zvyčajne používa pre stacionárne zariadenia a prístroje. Hoci je to z normatívneho hľadiska možné, a hoci mobilné zariadenia do tohto aplikačného oboru patria, nebudú v tomto návrhu ochrany mobilné zariadenia (napr. obytné vozidlá) prerokovávané. K tomu navyše nebudeme zvažovať anténne systémy na miestach s nepatrným rizikom zásahu bleskom, kedy nie je potrebné uzemnenie antén. Rovnako tak nebudeme uvažovať o vypustení potenciálového vyrovnania pri podprahovej hodnote unikajúceho prúdu ≤ 3,5 mA. V princípe platí, že antény zriadené v súlade s touto normou nezvyšujú pravdepodobnosť zásahu bleskom, a že uzemnená nosná tyč antény nenahrádza hromozvod.

uzemnenie

Ako uzemnenie sú prípustné možnosti: základový uzemňovač, dva horizontálne páskové zemniče dĺžky 2,5 ma zvierajúce uhol> 60 °, zvislý tyčový zemnič dĺžky 2,5 m alebo dva zvislé zemniče dĺžky 1,5 mv rozostupu 3 m (viď obrázok 9.5.1 ). Zásadne je potrebné zabezpečiť, aby tieto zemniče boli pripojené na hlavnú ekvipotenciálnu prípojnicu (MEB - Mean Equipotential Bonding). Minimálny prierez zemniča je 50 mm2 pre meď alebo 90 mm2 u žiarovo pozinkovanej či nerezovej ocele. Obrázok 9.5.2 Ochranné potenciálové vyrovnanie káblovej siete a prístrojov

potenciálové vyrovnanie

Káblovú sieť je potrebné z dôvodu ochrany majetku i osôb zahrnúť do ochranného vyrovnania potenciálov v budove. Pri mechanicky chránenej pokládke je minimálny prierez vodičov pre toto pospojenie 4 mm2 medi. Toto opatrenie je vyžadované z dôvodu sieťových zvodových prúdov od napájania prístrojov pripojených na káblovú sieť. Preto je treba všetky káble zavedené do budovy (viď obrázok 9.5.2) pripojiť na ochranné ekvipotenciálne pospojovanie (s výnimkou galvanického oddelenia vnútorného a vonkajšieho vodiča kábla). V prípade inštalácie aktívnych a pasívnych prístrojov v rozvodoch (zosilňovače, odbočovače) treba tieniace plášte káblov navzájom pospájať ešte pred inštaláciou prístrojov, vnútorné vodiče potom zaizolovať. Je potrebné zohľadniť predovšetkým prístroje v ochrannej triede I napájané zo siete nn a pripojené na káblovú sieť. Ak rozvody siete nn nie sú dôsledne v systéme TN-S, môže asymetria siete spolu so sumarizovanými 3. harmonickými zložkami prúdov viesť k vyrovnávacím prúdom tienením káblov, čo môže spôsobiť poruchy funkcie i požiar.

Vnútorný systém ochrany

Vnútorná ochrana pred bleskom chráni vnútro budovy, najmä elektrické zariadenia a elektronické prístroje. Hlavným opatrením tejto ochrany je ochranné pospájanie medeným vodičom s prierezom 4 mm2 vrátane prepäťových ochrán zapojených medzi vnútorným a vonkajším vodičom kábla, aby sa tak zabránilo vzniku iskier a výbojov.

Ochrana pred prepätím

Zámer ochrany vrcholu pred prepätím, popísaný v norme, možno analogicky preniesť aj na obdobné zariadenie (viď obrázok 9.5.3). Rovnako tak usporiadanie ochrany opísanej v norme pre jednobajtovú jednotku chráni pred induktívnymi väzbami na účastnícky prístroj a možno ich v súlade s normou aplikovať aj na prípojky vo väčších domoch s niekoľkými bytmi.

Antény v budove alebo pod strechou

Anténne systémy vo vnútri budovy a také, ktoré sú min. 2 m pod strechou a nevyčnievajú zo steny viac ako 1,5 m (pozri obrázok 9.5.4), nemusia byť uzemnené uzemňovacím vodičom. Potenciálové vyrovnanie popísaným spôsobom je však napriek tomu nutné.

Budovy s bleskozvodom

Nasledujúce pojednanie sú analogické s ochranou podľa normy STN EN 62305-3 ed. 2 a tým teda zostavené vo väzbe na tzv. "Najlepšie riešenie" normy pre anténne systémy. Pri budovách so zriadeným bleskozvodom je potrebné umiestniť anténny systém do ochranného priestoru existujúceho zachytávača (viď obrázok 9.5.5), alebo ho chrániť oneskorenou zachytávacou tyčou pomocou dištančného držiaka DEHNiso (obrázok 9.5.6) prípadne riešením DEHNcon-H (obrázok 9.5.7) . Vo všetkých uvedených prípadoch je potrebné k skôr opísanému potenciálnemu vyrovnaniu ešte navyše pripojiť tieniace plášte káblov v najnižšom mieste na hlavnej ekvipotenciálnej prípojnici (MEB) vodičom potenciálového vyrovnania 4 mm2 Cu, aby sa tak obmedzilo ohrozeniu indukčnými slučkami. (Viď obrázok 9.5.3).

Budovy bez bleskozvodu

Uzemnenie antén iste nie je prezieravou ochranou budov alebo iných stavebných objektov pred bleskom. Pre budovy bez bleskozvodu platí požiadavka uzemniť anténny stožiar. Uzemňovací vodič musí byť vedený rovno a zvislo, a má mať prierez min. 16 mm2 Cu alebo obrázok 9.5.8 Uzemnenie antény v usporiadaní so zapojením ochrany proti prepätiu 25 mm2 v prípade izolovaného vodiča Al, alebo 50 mm2 oceľového vodiča (obrázok 9.5.8). Prípoje vodiča potenciálového vyrovnania napr. na ekvipotenciálne svorkovnice či páskové objímky sa svorkami musí byť dimenzované na bleskové prúdy a testované podľa STN EN 62561-1. Tento vodič sa inštaluje v čo možno najväčšej vzdialenosti od iných vodičov a od uzemnených systémov, pretože v prípade úderu blesku tu vystupujú rovnaké fyzikálne súvislosti, aké musia byť zohľadnené pri dodržaní dostatočnej vzdialenosti od vonkajšieho bleskozvodu. Ako ochranný vodič možno využiť aj náhodné vodiče tvorené prirodzenými súčasťami stavby či zariadení, ak je to dovolené a možno ich považovať za dostatočne spoľahlivé, elektricky vodivé a z hľadiska prierezu ekvivalentné štandardným uzemňovacím vodičom. Aj tu sa vykoná vyššie popísané potenciálové vyrovnanie, avšak bez pripojenia vonkajšieho tienenia káblov v najnižšom bode na hlavnej ekvipotenciálnej prípojnici MEB (viď obrázok 9.5.8). Ako alternatívu k uzemnení anténového stožiaru ponúka aj tu efektívnu ochranu proti vplyvom úderu blesku riešenie DEHNcon-H, u ktorého je vysokonapäťové izolované vedenie zvedené až k uzemneniu. Nevyhnutné riadenie potenciálu anténneho stožiaru je tu potom uskutočnené pomocou beztak inštalovaného vodiča potenciálového vyrovnania (viď obrázok 9.5.9).

 

Budova s prípojkou káblovej siete

U prípojky káblovej televízie privedenej do budovy káblom je vždy potrebné počítať s vplyvom bleskových prúdov, a preto sa tu inštalujú výhradne prepäťové ochrany schopné odvádzať bleskové prúdy, ako napr. DEHNgate GFF TV (viď obrázok 9.5.10).

 

Ing. Jiři Kutač