DEHN chráni.
         Bulletin IP ILPC 2016 / článok 2

Úvod

Americkí meteorológovia prišli s konštatovaním, že globálne otepľovanie výrazne zvyšuje frekvenciu bleskov, čo so sebou prináša mnohé riziká. Závery výskumu boli publikované v odbornom časopise Science. Sú založené na údajoch získaných z americkej siete detektorov bleskov. Vedci sa domnievajú, že do roku 2100 frekvencie bleskou vzrastie o tretinu oproti stavu v roku 2000. To so sebou nesie väčšie nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov a tiež zmien v chemickom zložení atmosféry. Dôvodom je globálne otepľovanie, myslia si vedci. Vďaka novým metódam sa im podarilo objaviť súvislosť medzi teplotou a veľkosťou búrkových mrakov. Zistili, že teplo im slúži ako istý druh paliva. "Ako sa planéta otepľuje, bude tu viac tohto paliva, takže búrka zahŕňajúce blesky budú mať viac energie," uvádza profesor David Romps z Kalifornskej univerzity. Podľa zdrojov SHMÚ Praha boli na území SR zaznamenané blesky o vrcholovej hodnote prúdu nad 350 kA. Zo statickej ročenky HZS 2013 (tab.) Je zrejmé, že oveľa väčšie škody spôsobené bleskom (približne v hodnote 43 300 000 Sk) boli na objektoch, na ktorých nebol inštalovaný hromozvod. Celkové škody od blesku, po ktorého údere horeli objekty alebo technológie, dosiahli 72 561 000 Sk. Štatistická ročenka HZS za rok 2014 bude k dispozícii v máji 2015.

Škody na fotovoltaických elektrárňach

Aj v roku 2014 došlo k značným škodám na elektrických a elektronických zariadeniach fotovoltaických elektrární (ďalej len FVE). Je to dané predovšetkým ich nedostatočnou ochranou pred bleskom a prepätím Výstavba FVE na voľných plochách prebiehala prevažne do konca roka 2010. Niektoré z nich boli dokonca stavané aj za umelého osvetlenia čomu zodpovedala kvalita materiálu a montáže.

Najčastejšie príčiny škôd sú tieto:

- chýbajúca zachytávacia sústava - po údere blesku o nižších hodnotách bleskového prúdu dochádza k poškodeniu a následne k vzniku požiaru elektroniky panelov (obr. 1 a obr. 2),

[table id=1 /]

Obr. 1.    FVE bez bleskozvodu

Obr. 2  Vyhorená elektronika fotovolt. panelov


- chýbajúce prepäťové ochrany (ďalej SPD) - po priechode prepätia je vo väčšine prípadov poškodená elektronika meničov,

- Inštalácia prepäťových ochrán na báze varistorov-po údere môžu byť poškodené nielen SPD, ale aj elektronické prvky FVE.

Niektorí majitelia či prevádzkovatelia FVE nerieši uvedené problémy a pri vzniku mimoriadnej udalosti sa spoliehajú na plnenie poisťovní. Potom môžu byť prekvapení vyššie plnenie, pretože nesplnili príslušné zmluvné rokovania. Mnohí z nich si neuvedomujú, že dôkazné bremeno je na ich strane, a teda by mali pri likvidácii škody úzko spolupracovať s príslušným znalcom.

Mimoriadna udalosť na bioplynovej stanici

obr. 3

Po priamom údere blesku do komína generátora vznikol požiar a následne bola poškodená technológia bioplynovej stanice (obr. 3).

Bleskový prúd bol zvedený z komínov generátora do zemniace sústavy. Pritom nastal preskok časti bleskového prúdu na kabeláž, ktorá krížil uzemňovacie prívod. Tá začala horieť aj preto, že hlavná ekvipotencionálna zbernica (MEB) nebola spojená s uzemňovacou sústavou. Hoci bol v hlavnom rozvádzači inštalovaný zvodič SPD typu 1 + 2 na báze varistora,

 

Tabuľka. Požiare podľa príčiny a činnosti pri vzniku (výňatok zo štatistickej ročenky HZS 2013)
Příčina blesk Počet
požárů
Podíl
(%)
Index
(%)
Přímá škoda
(tis. Kč)
Podíl
(%)
Usmrceno Zraněno
objekty s hromosvodem 7 0,04 54 3 237 0,13 0 1
objekty bez hromosvodu 37 0,22 123 43 205 1,80 0 8
ostatní 14 0,08 54 26 119 1,09 0 1

 

obr. 4

boli poškodené elektronické systémy vnútri bioplynovej stanice (obr. 4). Výsledkom tejto udalosti boli finančné straty vo výške jedného milióna korún, a to na majetku stanice, ale aj z dôvodu výpadku technológie. Konštatovanie stavu veci

Hromozvod - všetko bolo spojené so všetkým; fermentory ani dofermentor nemali žiadnu zachytávaciu sústavu,

Vnútorná ochrana pred bleskom - boli inštalované zvodiče na báze varistorov SPD typu 1, 2 a 3.

Po údere blesku do anténneho stožiaru horel rodinný dom

obr. 5

V celej Českej republike prevládajú inštalácie hromozvodov nielen na rodinných domoch, ale aj na obytných domoch, kedy sú anténne stožiare vodivo spojené s bleskozvodom. Dôkazom nevhodnosti tejto inštalácie je prípad z roku 2014. Po priamom údere blesku do antény sa na Liberecku vznietil drevený krov a následne celé podkrovie rodinného domu (obr. 5). Časť strechy bolo nutné rozobrať a dohasiť skryté ohniská, ktoré hasiči vyhľadávali termokamerou. Škoda bola vyšetrovateľom odhadnutá na 200000 Sk pričom sa včasným zásahom hasičov podarilo uchrániť majetok v hodnote 2 500 000 Sk.

Blesk udrel do vedenia vn a zabil dva kone

Farmárka zo Šumperska zažalovala spoločnosť ČEZ Distribúcia kvôli zodpovednosti za smrť dvoch koní. Dôvodom smrteľného zranenia koní bolo krokové napätie, ktoré sa šírilo od stožiaru elektrického vedenia (v majetku ČEZ) vzdialeného približne 70 m. Súdy dali žalobcovi za pravdu, hoci sa ČEZ bránil, že išlo o neodvrátiteľnou udalosť, na ktorej začiatku bol blesk. "ČEZ nedostal svoje povinnosti predchádzať vzniku škôd," zhrnula na krajskom súde advokátka V. Holubova, ktorá farmárku zastupovala. Blesk udrel do vedenia vysokého napätia, ktoré podľa znalcov (a následne aj názoru Okresného súdu v Šumperku odvolacieho Krajského súdu v Ostrave) nebolo správne uzemnené. ČEZ tak musel farmárke zaplatiť 137 15 € a ďalších zhruba 100 000 Sk na náhradách trov konania. Keby sa na mieste koni nachádzal človek, boli by s najväčšou pravdepodobnosťou zasiahnuté len jeho dolné končatiny, ktoré by boli ochromené. Prúd na rozdiel od zvierat neprechádza srdcom človeka (obr. 6).

obr. č. 6 obr.č. 6

 Zhrnutie

Technici, ktorí sú zodpovední za úroveň ochrany pred bleskom a prepätím, by mali predchádzať incidentom. Nemajú  však v danom obore potrebné znalosti, mali by zvážiť svoje ďalšie pôsobenie v ňom. Ich činnosť môže byt nebezpečná nielen pre nich samotných, ale predovšetkým pre ich zákazníkov. Na území Slovenskej republiky majú odborné firmy povinnosť pri projektovaní, montáži a revízne činnosti spĺňa

-platnú legislatívu ČR,

-platnej slovenskej technickej normy,

-montážne návody výrobcov dodaných komponentov.

"Blesk nepozná normy ani výrobca, ale normy a výrobcovia musia rešpektovať blesk ako extrémne prírodné dej." V posledných rokoch sa v Slovenskej republike stále častejšie prejavujú extrémne účinky bleskových prúdov, a to až nad hodnotu 350 kA.

Literatúra:
[1] Štatistická ročenka 2013 ČR. MV-GR HZS, Praha, 2013.
[2] STN EN 62305-1 ed. 2: 2011 Ochrana pred bleskom - časť 1 - Všeobecné princípy.
[3] STN EN 62305-2 ed. 2: 2013 Ochrana pred bleskom - časť 2 - Riadenie rizík.
[4] STN EN 62305-3 ed. 2: 2012 Ochrana pred bleskom - časť 3 - Hmotné škody na stavbách a ohrození života. [5] STN EN 62305-4 ed. 2: 2011 Ochrana pred bleskom - časť 4 - Elektrické a elektronické systémy v stavbách.
[6] Tej, J. - Meravý, J .: Ochrana pred bleskom a prepätím z pohľadu súdnych znalcov. SPBI Ostrava, 2010. Obr. 5. - Požiar rodinného domu po údere blesku do antény.