Poskytovateľ práce je zásadne zodpovedný za zabezpečenie toho, že je jeho služba bez nedostatkov. Súlad s uznávanými technickými predpismi je rozhodujúcim východiskovým bodom pre prácu a servis bez nedostatkov. Pre vyplnenie vecnej charakteristiky „uznávaných technických predpisov“ životom sú použité príslušné národné normy. Ak sú príslušné normy splnené, má sa za to, že práca a servis sú bez nedostatkov. Praktický význam takéhoto priameho dôkazu spočíva v tom, že zákazník, ktorý podá sťažnosť na nevyhovujúcu službu vykonanú poskytovateľom (napríklad na inštaláciu systému ochrany pred bleskom) má v podstate len malú šancu na úspech, ak poskytovateľ môže preukázať, že služba je v súlade s príslušnými technickými normami. Pokiaľ ide o tento efekt, normy a predbežné normy majú rovnakú váhu. Účinok prezumpcie technických noriem je však odstránený, ak je niektorá z noriem stiahnutá alebo sa preukáže, že aktuálne normy už neodrážajú stav techniky. Normy nemôžu určovať stav uznávaných technických pravidiel napevno, keďže sa technické požiadavky a možnosti neustále menia. Ak sú normy stiahnuté a nahradené novými či predbežnými normami, ide predovšetkým o nové normy, ktoré zodpovedajú stavu techniky. Národné dodatky odrážajú všeobecne uznávaný stav techniky. Dodávatelia a tí, ktorí pravidelne objednávajú prácu súhlasia, že práca musí zodpovedať všeobecnému stavu techniky bez toho, aby bolo potrebné sa o tom špecificky zmieňovať. V prípade, že práca vykazuje zápornú odchýlku od tohto všeobecného stavu techniky, ide o chybu. To môže viesť k vzniku pohľadávky voči dodávateľovi za hmotnú zodpovednosť  za vady. Hmotná zodpovednosť za vady existuje len v prípade, že práca bola chybná už v čase prijatia! Okolnosti, ktoré nastanú neskôr – ako je napríklad ďalší rozvoj stavu techniky – nespôsobia, že predtým prijatá práca bez chyby bude označená za defektnú!

Pre otázku nedostatku práce a služby je stav uznávaných technických pravidiel v čase prijatia jediným rozhodujúcim faktorom.

Keďže v budúcnosti budú v čase dokončenia a prijatia systémov ochrany pred bleskom relevantné len nové normy ochrany pred bleskom, musia byť inštalované v súlade s týmito normami. Nie je postačujúce, aby bola služba v súlade s technickými predpismi v čase, kedy bola poskytnutá, ak sa medzi uzavretím zmluvy, poskytnutím služby a prevzatím stavby zmenili technické znalosti a teda aj technické predpisy. Práce, ktoré už boli vykonané a prijaté podľa starých noriem, sa nestanú chybnými, pretože je v dôsledku aktualizácie noriem požadovaný „vyšší technický štandard“.

S výnimkou systémov ochrany pred bleskom pre jadrové zariadenia, systémy ochrany pred bleskom musia zodpovedať stavu techniky v čase, kedy sú vykonané, teda nemusia byť aktualizované na najnovší stav techniky. Existujúce systémy sú kontrolované v priebehu prevádzkových skúšok v súlade s platnými normami s účinnosťou v čase, kedy boli vykonané.